30
junij
30/06/2023 17:00 — 04/07/2023 17:00
Veduna Retreats, Lopatnik, Velenje
Eur
Loading dogodki
Loading dogodki
 • Ta dogodek je minil.

ZVOČNI RETREAT
Samo-povezovanje

Ko sem izvedela, da je na Veduna Retreats še prosto mesto za retreat, so se mi ‘osvežile’ oči od sreče in svetlobe. Na tako lepem prostoru ob vseh božanstvih narave, hrane, bivanja, je lepo izvesti še retreat, ki omogoča, da smo varni v naših bitjih in da iz nas izvabi še neznano v tem podpornem okolju.

Zvočno-glasbeni-zdravilni retreat vas bo podprl v ljubezni. Dal vam bo tisto moč, da lahko sprostite odvečne koščke in jih z ljubeznijo zapolnite. Podprl vas bo v prizemljevanju, pa ne duđe v telo, saj to tako že smo…odprl bo pot ekspanzije duše, da se telesni zapisi spremenijo in je možnost nečesa, kar še nismo izkusili.

Zaživeli boste lahko v svoji senzualnosti, do telesa in življenja. Odprli tiste kotičke, ki jih morda niste videli, dobre, slabe, kakorkoli jim rečete. Zaprosili boste lahko za vse uvide, vodstvo, za podporo narave in dobili pomoč neskončne sile, ki ste vi sami.  Ozaveščeni boste lahko stopali po vsakodnevni poti in se naužili izkušenj življenja na Zemlji brez sodb. Želim, da se naužijete, da se počutite dobro, da prejmete sporočila za vas, da se naužijete lepot življenja, da se zabavate v vsem tem in da ste v podporni naravi.
3 dni ali 5 dni, po vaši izbiri.

Dobrodošli!

Kaj prejmete?
– PODPORNO OKOLJE ZA VAŠ OSEBNI RAZVOJ
– ZABAVNE TRENUTKE
– ZVOČNE KOPELI
– POSEBNI KONCERT
– ZDRAVILNO PETJE IN UČENJE TEHNIK ZVOKA
– SAVNANJE, VEČER OB OGNJU, KOPANJE V NARAVNEM BAZENU
– POHODE, NABIRANJE ROŽ IN IZDELOVANJE VENČKOV
– PLESNE TRENUTKE
– ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI VEDUNE IN SPOZNAVANJE IDEJ ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI

KDAJ POTEKA RETREAT?
1. varianta: petek, 30.6. – nedelja, 2.7.
2.varianta: petek, 30.6. – torek, 4.7.

Prijavite se lahko na 1.ali 2.varianto

CENA:
1. Veduna – cenik sob skupaj s 3 obroki dnevno in uporabo celotne posestvi:
a) dvoposteljna soba na osebo: 120Eur dnevno (pet-ned 240Eur; pet-tor:480Eur)
b) troposteljna soba na osebo: 105Eur dnevno (pet-ned 210Eur; pet-tor:420Eur)
c)dormitorij na osebo (možnost samo za 4 osebe): 85Eur dnevno (pet-ned 170Eur; pet-tor:340Eur)

2. Retreat:
a) pet-ned: 185Eur
b) pet-tor: 295Eur

PRIJAVA:
Zaradi nepredvidene organizacije retreata v tem času vas prosim, da razumete hitre pogoje prijave.  Prijavite se prosim do 19.6.2023, z depozitom za seminar.
V kolikor se želite prej pogovoriti o retreatu, me pokličite na 031 568 711 ali mi pišite na tjasa.cepus@gmail.com .

MISEL:
Vaš dopust naj je notranje izpolnjen, zato vas vabim, da se mi pridružite v tem lepem okolju, ob dobrem zvoku in notranjih spoznanjih.

Z ljubeznijo,
Tjaša

SOUND RETREAT
Alignment

When I found out that there was still a space available for a retreat at Veduna Retreats, my eyes were “refreshened” with happiness and light. In such a beautiful place, next to all the deities of nature, food, living, it is nice to hold a retreat that allows us to be safe in our beings and to bring out the unknown from us in this supportive environment.

A sound-music-healing retreat will support you in love. It will give you the strength to release the excess pieces and fill them with love. It will support you in grounding, but not grounding the soul into the body, because that is what we are already… it will open the path of soul expansion, so that the body records change and there is a possibility of something that we have not yet experienced.

You will be able to live your sensuality in your body and life. You will open up those corners you might not have seen, good, bad, whatever you call them. You will be able to ask for all the insights, guidance, for the support of nature and get the help of the infinite force that is yourself. You will be able to tread your daily path with awareness and enjoy the experience of life on Earth without judgment. I want you to enjoy, to feel good, to receive messages for you, to enjoy the beauty of life, to have fun in it all and to be in a supportive nature.
3 days or 5 days, your choice.

Welcome!

What do you receive?
– A SUPPORTIVE ENVIRONMENT FOR YOUR PERSONAL DEVELOPMENT
– FUN MOMENTS
– SOUND BATHS
– SPECIAL CONCERT
– HEALING SINGING AND LEARNING SOUND TECHNIQUES
– SAUNA, EVENING BY THE FIRE, SWIMMING IN THE NATURAL POOL
– HIKING, PICKING FLOWERS AND MAKING LEI
– DANCE MOMENTS
– LIVING IN THE COMMUNITY OF VEDUNA AND GETTING TO KNOW THE IDEAS OF LIFE IN THE COMMUNITY

WHEN DOES THE RETREAT TAKE PLACE?
1st variant: Friday, 30.6. – Sunday, 2.7.
2nd variant: Friday, 30.6. – Tuesday, 4.7.

You can apply for the 1st or 2nd option

PRICE:
1. Veduna – price list of rooms including 3 meals a day and use of the entire property:
a) double room per person: 120 Eur per day (Fri-Sun 240 Eur; Fri-Thu: 480 Eur)
b) triple room per person: 105 Eur per day (Fri-Sun 210 Eur; Fri-Thu: 420 Eur)
c) dormitory per person (option only for 4 people): 85 Eur per day (Fri-Sun 170 Eur; Fri-Thurs: 340 Eur)

2. Retreat:
a) Fri-Sun: 185 Eur
b) Fri-Thurs: 295 Eur

APPLICATION:
Due to the unforeseen organization of the retreat at this time, I ask you to understand the quick registration conditions. Please register by June 19, 2023, with a deposit for the seminar.
If you want to discuss the retreat in advance, call me on 031 568 711 or write to me at tjasa.cepus@gmail.com.

THOUGHT:
Your vacation should be internally fulfilling, so I invite you to join me in this beautiful environment, with good sound and inner insights.

With love,
Tjaša

O retreatu slovensko – OGLEJTE SI VIDEO
About retreat – WATCH VIDEO

Prijava na zvočni retreat / Sound retreat registration

  V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

  Naslov

  Pošta in kraj

  E-naslov

  Kontaktni telefon

  Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

  Davčna številka

  Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

   In the event that the event organizer is not a Sound SPA, registration with this form is not necessary, as it is necessary to register for the event with the organizer (you can find the link in the content of the event).

   Address

   City

   E-mail

   Contact phone

   Name and address of the legal entity (for the issue of an invoice)

   Tax number

   Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

   Podrobnosti

   Začetek:
   30/06/2023 @ 17:00
   Zaključek:
   04/07/2023 @ 17:00
   Cena:
   Eur
   Kategorije Dogodek:
   , , ,
   Dogodek Tags:
   , , , , , ,
   Spletna stran:
   paypal.me/tjasacepus
   Organizer:
   Zvočni SPA

   Prihajajoči dogodki

   23
   avgust

   Prvi Spinal Flow Retreat v Sloveniji

   23/08/2024 16:00 — 25/08/2024 16:00
   @ Zvočni Sound retreat Samo-povezovanje
   Preberite več