28
maj
28/05/2021 20:00 — 30/05/2021 12:00
Zvočni SPA
135eur
Loading dogodki
Loading dogodki
 • Ta dogodek je minil.

Zvočni Vikend – vibracija Zlate energije

online

Maj je mesec pomladi, prebujanja. In letošnje leto je spet drugačno v vseh pogledih. Kar potrebujemo v tem letu, je, da se vrnemo nazaj k naravi, dvignemo vibracijo, se prebijemo uspešno skozi vse temačne poglede in energije in odpremo zavest zlati vibraciji. Ne le v energijah, tudi fizično.
Zato potrebujemo takšne vikende, ki nas spomnijo, da nismo sami in nas spomnijo, da je v višji vibraciji možno prav vse.

Dobrodošel/a na ZVOČNI VIKEND, kjer bomo ustvarjali čudovite zvoke, glasbo in se usmerjali v lepoto življenja, ki je tu in sedaj. Novi svet že živimo, ohranjajmo to in se veselimo vsega, kar prijetnega še prihaja.

Sproščujoče, globoko, lahkotno…:)
Sodelovali boste in poslušali zvočne kopeli, 1-2x dnevno po 2 uri, imeli sharinge, individualne konzultacije, vmes pa bomo delili izkušnje in manifestacijo sproti v teh dneh… in to v neokrnjeni, čisti naravi…

Kaj lahko prejmete?
* najdete in ohranjate notranji mir in visoko vibracijo
* se usmerite na vašo trenutno situacijo in jo notranje razrešite ob podpori zvoka in osebne konzultacije ob deljenju čutenj
* sproti zdravite svoje fizično telo s pomočjo zvoka
* se odprete vaši intuiciji
* se spomnite vaše notranje moči, ljubezni
* sprostite strahove (strah pred smrtjo, neuspeh, bolečino, kaznovanjem, izraziti se iz srca, pred življenjem, pred izgubo …)

Že nekaj časa me pelje pot po različnih koščkih zdravilnih energij narave ter različnih civilizacijah (Lemurije), od katerih prejemam zvoke, ki jih predajam v svet.

Plavanje z delfini in kiti na Havajih ter spoznavanje tamkajšnje zelo glasno govoreče narave je prineslo marsikatero spoznanje in novost v moje bitje… Sporazumevanje z rastlinami, gozdovi in vilinskim svetom pa me je v Sloveniji podprlo še drugače…

Dejstvo:

Zvok je bil eno izmed orodij, s katerim so ustvarjali.

Retreat:

Ko se povezujem z energijami za ta retreat, se povezujem z vašim zavedanjem, da je vsa praznina lahko polnost. Ni poti nazaj, ste v novem svetu. Morda se pojavi praznina, a le, da boste našli povezavo s sabo. Poiskali bomo obilje in lepoto življenja. Obiskali bomo zlata mesta, svete prostore, kjer se že vrši nov svet, obiskali bomo višje vibracije, ki prihajajo iz srca, iz ljubezni. Imeli bomo čas samo za te vizije in njihovo kreacijo. In čas, ko se bomo osvobajali strahov, še tistih, ki so kot sedaj zunanje ovire v družbi. Tako ‘slečeni’ bomo lažje prešli v višje vibracije. Vsak v svojem, vsi skupaj.

Kaj lahko storim in storite za vas?

V tem času lahko kreirate svet, ki bo po volji vam… Dobro je, da se vsak trenutek naravnamo na naš izvor in se zavedamo, da smo MI kreatorji našega življenja… Še vedno smo sicer v tem sistemu, a lahko živimo kljub temu LEPOTO ŽIVLJENJA. Če se le za vsak ‘neuspeh’, ‘nedelovanje’, ‘dvom’ ali kakršenkoli ‘izziv’ obrnemo VASE, sprejmemo in razrešimo naše vzgibe za takšno manifestacijo, lahko najdemo REŠITEV. Le takrat se nam zunanja situacija sestavi tako, kot je potrebno. Ne glede na sistem…

Na retreatu z zvokom se bomo zato poglobili vase, v točno določen vaš ‘izziv’, o katerem lahko že pred prihodom na retreat razmislite.

Spodbujali bomo vse misli, ki ste jih nekam skrili ali čustva, da pridejo na površje, da jih objamemo in sprostimo energijo le-teh iz telesa. Prosili bomo svetlobna bitja, da nam pokažejo še dodatno, kaj je v nas, da lahko sprostimo in ozdravimo.

S pogovori in deljenjem vseh sporočil vas bom vodila skozi vaš proces, da boste lahko spuščali in prejemali novo…. Vrteli se boste na vse možne strani in prejemali spoznanja, ki so potrebna za vaš razvoj. Naš fokus bo usmerjen v LEPOTO BIVANJA.

Zakaj retreat?

– ker se lahko zares spočijete in ozdravite… Vsak proces traja nekaj časa, da ga lahko premostimo… in podpora z zvokom, moje prisotnosti s pogovorom in višjih energij lahko to doprinese…
Ne glede na online udeležbo boste lahko poslušali zvoke enako, kot če bi bili prisotni v živo. Potrebujete le udoben prostor in mir (naj vas v času zvočnih kopeli nihče ne moti).

UDELEŽENCI O VIKENDU
Tjaša,
za nami so trije veličastni dnevi, ki sem jih preživela v tvoji družbi, družbi glasbil, delfinov, kitov, zlatih bitij luči in sopotnic, ki so prav tako iskale prijetno izkušnjo. Popotovanje je bilo polno prijetnih občutkov, toplih dotikov, barvnih slik in ljubezni. Do sebe, do vseh bitij, naše Zemlje in stvarstva. Lahkotna, polna in srečna po dveh dneh druženja v energijah, se s hvaležnostjo spominjam, da v petek, ko smo začeli, takšna nisem bila. Hvala za tvoj doprinos in popotnico na moji poti. 

Aloha. 🙂
A.V.

Program:

19.30 – 20.00 presentation of participants and sharing intentions for this weekend
20.00 – 21.30 sound bath for clearing unnecessary thoughts / emotions / physical body

Saturday 

9 – 11.30  sound bath for JOY
11.30 – 12.30 self-examination talk and sharing

BREAK (it is recommended to be in nature) or individual consultations

20.00 – 20.30 meditation
20.30 – 22.00 sound bath
FOR INNER PEACE, ABUNDANCE, BEAUTY OF LIFE

Sunday:
9.00 – 10.30 sound bath ‘Golden City’
10.30-11.30 sharing feelings / perceptions from today and closing 

Petek
19.30-20ih spoznavanje in pogovor o namenu zvočnega vikenda in vaših namenih
20-21.30 zvočna kopel Očiščenje

Sobota
9.30 do 11.0 zvočna kopel za prehod v novi svet (kaj je tisto, kar vas še ‘teži’, kje se še uspemo zaustaviti v starem)
11.00 do 11..30 pogovor in deljenje občutkov
ODMOR, reševanje nalog  in čas za individualne pogovore

20.00 – 20.30 deljenje vaših občutkov
20.30 – 22.00 zvočna kopel Novi svet, obilje, ljubezen, lepota življenja, zlata vibracija

Nedelja:
9.00 – 10.30 zvočna kopel  ‘poglobitev v vibracijo novega sveta in ohranjanje le-te v vsakodnevnem življenju’
10.30 – 11.30ih deljenje vaših občutkov, pregled vsega in zaključek

DATUM:

petek -nedelja, 28-30.5.2021

Cena za ONLINE ZVOČNI VIKEND:
– 4 zvočne kopeli
– 2 ‘delitvi spoznanj’ in odgovori
– individualni termin za pogovor 25min in moja podpora vseskozi
– darilce pesem Ljubezen
SAMO 135 Eur

KAJ POTREBUJETE?

– spalno vrečo in blazino za pod glavo za spanje na seniku (na seniku bo vsak prejel svojo rjuho za čez seno, vse ostalo prinesete sami)

– podlogo za ležanje na zvočnih kopelih (zunaj so, imamo nekaj podlog za zunaj, rabite pa poleg njih še svoje) in deko za kopeli zunaj (ne glede na to, da je toplo, vedno vzamemo deko, ker telo je pri miru in ob energijskem delu potrebuje več toplote)

– svoje brisače za tuširanje

Prosim, da se zavedate, da je NAMEN tega prostora, da BIVAMO Z NARAVO, zato kakršnihkoli reklamacij, da ste videli kakšno živalco (veverička, polh, če boste spali zunaj, vas morda zjutraj presenetijo ovčke, ki se prosto po prešerno gibajo tam, so pa čudovite…) ne sprejemam. Zliti se je potrebno z naravo. Kopalnice tudi nimate vsak posebej, ampak je skupna, zato se bomo organizirali vedno. Zavedajte se, da je to res čudovito in da z življenjem v mestih smo malce na to pozabili…

Prijave:
Pišite na info@zvocni-spa.si, kamor dobite vse podatke o prijavi. Lahko me tudi pokličete na 031 568 711. Ali pa se samo prijavite na obrazec spodaj.
Prijava velja z vplačilom zneska na trr Zvočni SPA, Tjaša Cepuš s.p.,
SI56 6100 0000 8632 183, namen Zvočni vikend ime in priimek.
Prijave so možne do 27.5.2021 .

Se veselim!

O Tjaši Cepuš:
Tjaša Cepuš, univ.dipl.ekon., zvočna alkimistka, prispevam že 14 let svetu z zvokom in glasbo,
ime tega doprinosa je Zvočni SPA, da lahko odpiramo srca Ljubezni in doživljamo življenjske situacije,
ki izhajajo iz njenih temeljev.
Učila sem se pri priznanih zvočnih mojstrih, Don Conreaux, Jonathan Goldman, Nestor Kornblum, Lysa Farmer, Andrea Centazzo, sodelovala s svetovno priznanimi glasbeniki, izdala 2 cd-ja (CD Inntoning je moj prvenec)in izvedla mnogo zvočnih delavnic in seminarjev ter 2 retreata.
Več o meni, storitvah, cd-jih, projektih pa na youtube kanalu, spletni strani www.zvocni-spa.si,
fb Tjaša Cepuš – Sound SPA

ONLINE SOUND WEEKEND

May is the month of spring, of awakening. And this year is different again. What we need this year is to go back to nature, raise the vibration, break successfully through all the dark views and energies, and open consciousness to the golden vibration. Not just in energies, but also physically.

That is why we need such weekends that remind us that we are not alone and remind us that in a higher vibration just about anything is possible.

Welcome to the SOUND WEEKEND, where we will create wonderful sounds, music and focus on the beauty of life that is here and now. We are already living a new world, let’s keep it going and look forward to all that is yet to come.

You will participate and listen to sound baths, once or twice per day for 2 hours, and in between we will share experiences  on a regular basis these days …

Questions will be open for another week after the event.

What can you receive?

* find and maintain inner peace and high vibration

* focus on your current situation and resolve it internally with the support of sound and personal consultation while sharing feelings

* Heal your physical body with sound

* open up to your intuition

* you can remember your inner power, love
* release fears (fear of death, failure, pain, punishment, to express oneself from the heart, fear of life, of loss …)

For some time now, I have been taking a path through different places of the healing energies of nature and different civilizations (Lemuria), from which I received the sounds that  I transmit to the world. Swimming with dolphins and whales in Hawaii and learning about the nature there brought many insights into my being… Communicating with plants, forests and the fairy world in Slovenia supported me even more… The energy of ancestral estates and Anastasia reappeared…

Fact: Sound was one of the tools which they used to create matter.

Online Sound Weekend:

When I am connecting with the energies for this ONLINE retreat, I am connecting with your with your awareness that all emptiness can be fullness.  There is no way back, you are in new world. Maybe you can feel empta, only because you need to find connection with new self again. We will find abundance and beauty of life. We will visit the golden places where a new world is already taking place, we will visit higher vibrations coming from the heart, from love. We will only have time for these visions. And a time when we will be free from fears, even those that are, as now, external barriers in society.
Thus ‘undressed’ we will more easily pass into higher vibrations. Each in his own, all together.

What can I do and do for you?

During this time, you can create a world that will be to your liking… It is good to focus on our origins at all times and be aware that WE are the creators of our lives… We are still in this system, but we can still live the BEAUTY OF LIFE . If we turn to YOURSELF for every ‘failure’, ‘inaction’, ‘doubt’ or any ‘challenge’, accept and resolve our impulses for such a manifestation, we can find a SOLUTION. Only then does the external situation come together as needed. Regardless of the system…

At the retreat with sound, we will therefore delve into ourselves, into your specific ‘challenge’, which you can think about before coming to the retreat. We will encourage any thoughts you have hidden somewhere or emotions to come to the surface, to embrace them and release their energy from the body. We will ask light beings to show us further what is within us so that we can relax and heal. By talking and sharing all the messages, I will guide you through your process so you can drop by and receive a new one…. You will be spinning on all possible sides and receiving the insights needed for your development. Our focus will be on the BEAUTY OF LIVING.

Why retreat?

– because you can really rest and heal… Every process takes some time to overcome… and support with sound, my presence with conversation and higher energies can contribute to this… Regardless of your online participation, you will be able to listen to the sounds just as if you were present live. All you need is a comfortable space and peace (let no one disturb you during sound baths).

Program:

Friday
19.30 – 20.00 presentation of participants and sharing intentions for this weekend
20.00 – 21.30 sound bath for clearing unnecessary thoughts / emotions / physical body

Saturday 

9 – 11.30  sound bath for JOY
11.30 – 12.30 self-examination talk and sharing

BREAK (it is recommended to be in nature) or individual consultations

20.00 – 20.30 meditation
20.30 – 22.00 sound bath
FOR INNER PEACE, ABUNDANCE, BEAUTY OF LIFE

Sunday:
9.00 – 10.30 sound bath ‘Golden City’
10.30-11.30 sharing feelings / perceptions from today and closing 

For all of you who will want to continue the sound baths after this retreat as an addition and support, the evening dates will be open for another 4 days, between 7pm and 9pm for this group.

DATE:

Friday-Sunday, 28.- 30.5.2021

Price for ONLINE SOUND WEEKEND:
– 4 sound baths
– 2 sharings
– possibility of personal consultation 45min
– gift – a song Love
ONLY 135Eur

If it will be possible, we will have it also alive, but it will be another fee for a rent of place.

WHAT DO YOU NEED?

– a place where you can be in peace and quietness and where you can lie down

– Zoom / Teams application (we decide when we all get together)
– good internet / data connection (you can also listen by phone)

– If you have speakers that connect to your phone / computer, you can use them for better sound

– water

REGISTER:
Write to info@zvocni-spa.si , where you can get all the information about the payment.
For any additional information you can call me on 031 568 711.
Registration closes on 24.5.2021.

I look forward to our SOUND WEEKEND!

About Tjaša Cepuš:

Tjaša Cepuš, univ.dipl.ekon., Sound alchemist, I have been contributing to the world with sound and music for 14 years, the name of this contribution is Sound SPA, so that we can open the hearts of Love and experience life situations, arising from its foundations. I studied with renowned sound masters, Don Conreaux, Jonathan Goldman, Nestor Kornblum, Lysa Farmer, Andrea Centazzo, collaborated with world-renowned musicians, released 2 CDs (CD Inntoning is my debut) and conducted many sound workshops and seminars and 2 retreat. More about me, services, CDs, projects on the youtube channel, website www.zvocni-spa.si, fb Tjaša Cepuš – Sound SPA.

Kaj pravijo udeleženci o vikendu?

‘Tjaša,
za nami so trije veličastni dnevi, ki sem jih preživela v tvoji družbi, družbi glasbil, delfinov, kitov, zlatih bitij luči in sopotnic, ki so prav tako iskale prijetno izkušnjo. Popotovanje je bilo polno prijetnih občutkov, toplih dotikov, barvnih slik in ljubezni. Do sebe, do vseh bitij, naše Zemlje in stvarstva. Lahkotna, polna in srečna po dveh dneh druženja v energijah, se s hvaležnostjo spominjam, da v petek, ko smo začeli, takšna nisem bila. Hvala za tvoj doprinos in popotnico na moji poti. 
Aloha. :-)’
A.V.
***
‘Izkušnja zvočnega spa vikenda je bila zame nekaj novega in zanjo sem neskončno hvaležna. Kot oseba, ki se je navajena neprestano zapletati v svojem umu, sem ob Tjašinem igranju prvič brez vsakršnega napora popolnoma odplavala v nek drug svet, kjer je vse preprosto. To je svet lahkotnosti, kjer je zvok preprosto zvok in je vsak občutek preprosto občutek. In jaz sem preprosto – jaz. Vikend je bil poln čudovitih vibracij, meditacij, Tjašinih spodbudnih besed in njenih neprecenljivih uvidov. Vsekakor se je splačalo slediti notranjemu glasu, ki mi je jasno namignil, naj te priložnosti ne spustim.’
M.B.

Prijava na Zvočni vikend

  V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

  Naslov

  Pošta in kraj

  E-naslov

  Kontaktni telefon

  Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

  Davčna številka

  Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

  Podrobnosti

  Začetek:
  28/05/2021 @ 20:00
  Zaključek:
  30/05/2021 @ 12:00
  Cena:
  135eur
  Kategorije Dogodek:
  , ,
  Organizer:

  Prihajajoči dogodki

  09
  junij

  Zvočni SPA - Pesem Slonov

  18:30 — 20:00
  @ Dvoran’ca Žalec
  Preberite več